เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

ตาบอด/ตาเลือนราง

  • แว่นตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

  • โครงการแว่นแก้วเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานทุนทรัพย์จำนวน 60,000 บาท จัดตั้งกองทุนสำหรับแก้ไขปัญหาสายตาในเด็กนักเรียน โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแว่นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และบริษัทหอแว่น กรุ๊ป จำกัด โครงการฯ มีการจัดหน่วยตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ พร้อมรณรงค์รับบริจาคแว่นตา เลนส์และทุนทรัพย์

  • www.facebook.com/project.wankaew

หูหนวก/หูตึง

  • เครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกที่มีฐานะยากจน

  • มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมป์ช่วยจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้แก่เด็กบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้ยินดีขึ้น ทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เขาสามารถเรียนรู้และใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

  • https://www.deafthai.org/projects/hearing_aid/

ร่างกาย

  • รถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการทางการเคลื่อนไหว

  • โครงการจัดหารถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการทางการเคลื่อนไหว ( RICD Wheelchair Project) ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่จัดหารถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือ

  • https://www.facebook.com/ricd.go.th/photos/a.1868970289848365/1660597307352332/?type=3

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

school1.pdf

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เปิดรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2565-2566 (พย 2565).xlsx - สามารถรับเพิ่ม.pdf