การจัดการเรียนรวม 

ผู้เขียน : ยุวดี วิริยางกูร, วิมล เถาวัลย์, และ  ภทรา  นาพนัง

สำนักพิมพ์ : สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

ปีพิมพ์ : 2563

ขนาด : 185 x 240 mm.

จำนวนหน้า : 329
ราคา : 395 บาท 

การจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ 

ผู้เขียน : ยุวดี วิริยางกูร, ภทรา นาพนัง, และ วนิดา สินเบญจพงศ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีพิมพ์ : 2563

ขนาด : 190 x 260 mm.

จำนวนหน้า : 273
ราคา : 330 บาท 

การสอนและช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเรียนรู้ช้า    (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

ผู้เขียน :  กุลยา ก่อสุวรรณ และ ยุวดี วิริยางกูร

สำนักพิมพ์ : สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

ปีพิมพ์ : 2563

ขนาด : 210 x 255 mm.

จำนวนหน้า : 252
ราคา : 250 บาท 

ออทิสติก สอนไม่ยาก หากเข้าใจ 

ผู้เขียน :  กุลยา ก่อสุวรรณ และ ยุวดี วิริยางกูร

สำนักพิมพ์ :  เนชั่นบุคส์

ปีพิมพ์ : 2563

ขนาด :  146 x 210 mm.

จำนวนหน้า : 232
ราคา :     325 บาท