ประวัติและวัตถุประสงค์

 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 นักการศึกษาพิเศษในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวมตัวกันในนาม “ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย” (Thai Teachers’ Club for Individuals with Special Needs) เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวทางบวกในวงการการศึกษาพิเศษในประเทศไทย สิ่งสำคัญที่คนกลุ่มเล็ก ๆ เหล่านี้มีเหมือนกัน คือ ความรักในคนพิเศษ รักอาชีพครู และอยากเห็นการศึกษาพิเศษในประเทศไทยพัฒนาขึ้น


ถึงแม้ในช่วงแรกของการก่อตั้ง คณะกรรมการชมรมฯ เน้นให้ความรู้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ต่อมา ชมรมฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและนักวิชาชีพสาขาอื่น รวมถึงขยายรูปแบบการให้ความรู้เป็นโครงการอบรมออนไลน์และหนังสือด้วย

ในปี พ.ศ. 2563 ชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ.เชียงใหม่ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี และหน่วยงานผลิตครูในหลายจังหวัด เพื่อให้สามารถพัฒนาครูการศึกษาพิเศษได้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ชมรมฯ ได้เปลี่ยนเป็น “สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย” เพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลและขยายช่องทางให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจให้มากขึ้นและหลากหลายยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1.   พัฒนาคุณภาพของการศึกษาพิเศษในประเทศไทย

2.  ให้บุคลากรทางการศึกษาพิเศษในประเทศไทยได้ร่วมกันคิดหาวิธีพัฒนาการศึกษาพิเศษในประเทศไทยเกี่ยวกับภาวะต่างๆ เทคนิคการสอน สื่อการสอน ฯลฯ และค้นคว้าวิจัยเกี่ยกับกาศึกษาพิเศษในประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ

3.   เผยแพร่ความเคลื่อนไหวและองค์ความรู้ภายในสมาคมให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ

4.   ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษและครอบครัวของนักเรียน รวมถึงภาระงานของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ

5.   ให้นักเรียนหรือบุคคลที่มีความต้องการการศึกษาพิเศษและครอบครัวได้รับสิทธิตามกฎหมาย

6.   สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด


คณะกรรมการบริหารสมาคม

ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร
นายกสมาคม 

นางมาลินี วรรณวงศ์
อุปนายก 

นางสาววิมล เถาวัลย์ 
อุปนายก 

นางสาววนิดา สินเบญจพงศ์
กรรมการและนายทะเบียน

นายจเร ฤทธิ์แก้ว
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาวณัฐรินทร์ แซ่จุง
กรรมการและเหรัญญิก 

นางสาวภทรา นาพนัง
กรรมการและวิชาการ

นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม
กรรมการและวิชาการ

นางหทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ
กรรมการและวิชาการ 

นายสถาพงษ์ คงสมพงษ์
เลขานุการและวิชาการ 

ข้อบังคับสมาคมฯ

2. ข้อบังคับ (ปรับปรุง 2565).pdf

ติดต่อ

โทร. (089) 797-5233 

อีเมล์ spedthailand@hotmail.com

www.spedthailand.com

Facebook : สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย

Line ID : spedthailand