ประเภทและสิทธิของสมาชิก


สมาชิกของสมาคมมี 2 ประเภท คือ

  สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  เช่น ครูผู้สอน ผู้บริหารสถาบันหรือ

หน่วยงานที่ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษแก่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

  สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ปกครองของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี


สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว

  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

  ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือ ต้องโทษจำคุก ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือ ลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ในกรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือ ในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น


ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

  สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ 500 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท (ไม่มีค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก)

สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสียค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ 200 บาท (ไม่มีค่าลงทะเบียนเป็นครั้งแรก)


การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการ และให้เลขานุการประกาศรายชื่อผู้สมัครในช่องทางแจ้งข่าวสารอิเล็คโทรนิคของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  เพื่อให้สมาชิกอื่น ๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกำหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำใบสมัคร และหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว


ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าบำรุงสมาคม ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก


สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

ตาย

      ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยัง ติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

      ขาดคุณสมบัติสมาชิก

      ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสีย มาสู่สมาคม


สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

●   มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

 มีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

       มีสิทธิรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น

       มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

       สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

     ●   มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

      มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

      มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

      มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

      มีหน้าที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม

      มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

      มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


ใบสมัครสมาชิก

https://forms.gle/vRPk4URvQJZHx4qs5